Skip to main content
PS Designers

Общи условия

За използване на интернет страницата www.ps-deigners.net на PS Designers - производител на фасадна декорация, форми, елементи и профили от стиропор и фибран с полимер-акрилно и полимер-циментово покритие. PS Designers разполага с производствена база, намираща се в град Варна.
В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате фирмения сайт на PS Designers Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и PS Designers, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: Потребител - е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието или някоя от услугите на сайта. Услуга на сайта - включват: достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта; получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

Партньор - е всяко лице, с което PS Designers се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги. Злонамерени атаки на трети лица - действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, кражба на данни и др.

Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и PS Designers Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Конфиденциалност

PS Designers е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. PS Designers не предоставя и не продава базата данни с електронни адреси на трети страни. PS Designers се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на маркетинговата политика на PS Designers Потребителят има право да се откаже по всяко време от получаването на информация за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до PS Designers на посочения адрес или e-mail за контакти.

Органичаване на отговорността

PS Designers прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. PS Designers не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на PS Designers за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. PS Designers не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. PS Designers не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. PS Designers има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. PS Designers не носи отговорност при възникнало несъответствие между показаните във фирмения сайт графични изображения, снимки, чертежи и схеми, и тези на продуктите предлагани във фирмените магазини в страната и чужбина.

Препратки www.ps-designers.net

Препратки към други интернет страници собственост на трети лица

Наличните препратките от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. PS Designers не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този сайт

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само като приемете условията на PS Designers . Задължително условие е да посочите източника на информацията и да създадете хиперлинк към www.ps-designers.net Сайт с препратка към PS Designers трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на www.ps-designers.net, но не и да го копира; не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.ps-designers.net; не трябва да посочва неявно, че www.ps-designers.net налага или препоръчва него или продуктите му; не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на PS Designers не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

Промени

PS Designers си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.12.2019г.